Tàu chở hàng khô

Tàu hàng rời
LxBxDxT= 181,00m x 31,00m x 16,00m x10,50m
Trọng tải: 42.300 Tấn
Phân cấp: CSR, BC-A, GRAB[20];Lloyd's Register
Tàu hàng rời
LxBxDxT= 113,25m x 22,00m x 7,50m x 4,8m
Trọng tải: 8.000 Tấn
Phân cấp: NK
Tàu chở than
LxBxDxT= 170,00m x 28,00m x 13,40m x 9,70m
Trọng tải: 30.000 Tấn
Phân cấp: *VRH III, *VRM
Tàu hàng
LxBxDxT= 110,60m x 19,90m x 9,85m x 7,60m
Trọng tải: 10.500 Tấn
Phân cấp: C+Hull+Mach, BULK CARRIER, unrestricted navigation
class RiNa
Tàu hàng rời
LxBxDxT= 176,75m x 30,00m x 14,70m x 9,95m
Trọng tải: 35.200 Tấn
Phân cấp: ABS
Tàu hàng
LxBxDxT= 184,76m x 32,26m x 18,60m x 13,45m
Trọng tải: 58.000 Tấn
Phân cấp: BV
Tàu chở gỗ dăm
LxBxd= 79,99m x 14,00m x 3,20m
Trọng tải: 2.000 Tấn
Phân cấp: *VRH , *VRM II
Show More