top of page
  • Lê Thu Thủy

KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VIỆN THIẾT KẾ TÀU QUÂN SỰ

Ngày 09/07/2019, Công ty CP Kỹ thuật đóng tàu Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Viện Thiết kế tàu quân sự thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng.

Thỏa thuận được ký trên nguyên tắc hướng đến sự phát triển bền vững và tích cực của hai bên nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong lĩnh vực Thiết kế tàu thủy và các công trình biển - tập trung vào lĩnh vực Thiết kế công nghệ.

Viện Thiết kế tàu quân sự là đơn vị thiết kế hàng đầu của Tổng cục trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế tàu quân sự cũng như thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các đề tài trong lĩnh vực chuyên môn cấp nhà nước cũng như cấp bộ và tổng cục.

Theo nội dung hợp tác, hai bên đã thực hiện các buổi hội thảo và đào tạo trao đổi kinh nghiệm cũng như nâng cao trình độ sử dụng các phần mềm thiết kế tàu thủy chuyên dụng.

bottom of page