Tàu chở khí

Tàu chở khí
LxBxDxT= 60,00 m x 10,70m x 4,50m x 2,80m
Trọng tải: 696,70 Tấn
Phân cấp: VR-SB
Tàu chở khí
LxBxDxT= 97,20m x 16,40m x 8,40m x 7,20m
Trọng tải: 4.900 Tấn
Phân cấp: RINA
Show More