Hợp tác thiết kế với Tổng công ty CNTT - SBIC


​Là đối tác chiến lược hàng đầu tại Việt nam, Visec đã triển khai thành công rất nhiều dự án quan trọng của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)..

Có thể kể đến một số dự án như: Kho nổi chứa xuất dầu 150.000 tấn; Tàu chở dầu thô 104.000 tấn; Seri tàu hàng 54.000 tấn. v.v..

Featured Posts
Recent Posts